Üyelik Taahhütnamesi

TAHSİLAT PROGRAMI ÜYELİK TAAHHÜTNAMESİ

1. Amaç

İşbu Taahhütnamenin amacı, Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi’nin sahip olduğu odeme.gubretas.com.tr internet sitesine kurulu tahsilat programından bayilerinin faydalanma şartlarının ve bayilerin sorumluluklarının belirlenmesidir.

 

2. Tanımlar

Bu taahhütnamenin uygulamasında;

 

GÜBRETAŞ: “Merdivenköy Mah. Bora Sok.No:1 Kat:12-30-31 Kadıköy/İSTANBUL” adresinde mukim, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’nde 412 000 4477 vergi numarası ile kayıtlı, Mersis Numarası 0-4120-0044-7700010 olan ve aşağıda iletişim bilgileri yer alan Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi’ni,

TELEFON: 0216 468 50 50

FAKS: 0216 407 10 11

E-POSTA ADRESİ: gubretas@gubretas.com.tr

TAAHHÜT ALAN: GÜBRETAŞ’ı,

TAAHHÜT VEREN: GÜBRETAŞ tarafından adına PROGRAM’da üyelik hesabı oluşturulan, daha önce GÜBRETAŞ ile bayilik sözleşmesi imzalamış, gerçek/tüzel kişiyi,

TARAF / TARAFLAR: Tek tek ya da birlikte GÜBRETAŞ ve/veya BAYİ’yi,

BAYİ YETKİLİSİ: BAYİ’yi temsile ve ilzama yetkili kişiyi,

BORÇ KAPAMA: BAYİ adına oluşturulup PROGRAM’a aktarılan siparişler seçilerek gerçekleştirilen ödeme işlemini,

PROGRAM: GÜBRETAŞ tarafından işletilen, odeme.gubretas.com.tr internet sitesine kurulu tahsilat programını,

SERBEST ÖDEME: PROGRAM’da bir sipariş seçmeden tutarı serbest olarak belirlenip, daha sonra oluşturulacak siparişlerin ödemesi için BAYİ tarafından kullanılmak üzere gerçekleştirilen ödemeyi,

ÖDEME İADESİ: PROGRAM üzerinden gerçekleştirilmiş bir ödemenin aynı gün bankanın gün sonu gerçekleştirme saatinden sonra veya devam eden günlerde iptal edilmesini,

ÖDEME İPTALİ: PROGRAM üzerinden gerçekleştirilmiş bir ödemenin aynı gün bankanın gün sonu gerçekleştirme saatinden önce iptal edilmesini,

ÜYELİK HESABI: GÜBRETAŞ tarafından odeme.gubretas.com.tr internet sitesine kurulu PROGRAM’da BAYİ’lerin adına oluşturulan üyelik hesabını,

3D GÜVENLİK ŞİFRESİ: Kredi kartlarıyla yapılan ödemelerde işlemin kart sahibinin bilgisi ve onayı dâhilinde olduğunu belirleyerek ödemeyi tamamlayabilmek için kartı veren banka tarafından kart sahibine mesaj ile iletilen şifreyi,

İfade eder.

 

3. Program Kapsamı ve Bayi’nin Yükümlülükleri

BAYİ’nin PROGRAM’a üye olma talebi sonrası PROGRAM’a üyelik GÜBRETAŞ tarafından, kendisi ile bayilik sözleşmesi imzalamış BAYİ’lerinin daha önce iletmiş olduğu bilgiler kullanılarak, onlar adına oluşturulur.

Her bir BAYİ adına oluşturulan üyelik için belirlenen kullanıcı adı ve şifre, BAYİ YETKİLİSİ’ne işbu taahhütname imzalandıktan sonra elektronik posta yolu ile iletilir. BAYİ kendisine iletilen şifreyi PROGRAM’a sadece ilk giriş esnasında kullanabilir. İletilecek şifrenin ilk giriş esnasında değiştirilmesi zorunlu olup, ilk giriş işleminden sonra şifreyi değiştirerek sistem tarafından belirlenen kurallara uygun özel bir şifre oluşturmak BAYİ’nin sorumluluğundadır.

BAYİ ilk kullanım için kendisine iletilen şifresini değiştirdikten sonra PROGRAM’da yer alan bilgilerini kontrol eder. BAYİ, PROGRAM’da yer alan bilgilerin herhangi birinin yanlış olduğunu tespit ederse düzeltmek ve/veya değiştirilmek için GÜBRETAŞ’a elektronik posta yolu ile bildirimde bulunmalıdır. Kullanıcı adı ve şifre teslim alındıktan sonra 1 gün içinde değişiklik talebinde bulunulmayan tüm bilgilerin doğruluğu teyit edilmiş olur. BAYİ, PROGRAM’da yer alan bilgilerin kanun önünde doğru olduğunu, GÜBRETAŞ'ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

BAYİ, GÜBRETAŞ tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşa veremez, BAYİ’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından GÜBRETAŞ'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, GÜBRETAŞ'ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

BAYİ’nin PROGRAM’daki tüm işlemlerinin BAYİ’yi temsile ve ilzama yetkili kişileri tarafından yapılacağını, bunu sağlamanın ve her türlü tedbiri almanın BAYİ’nin yükümlülüğünde olduğunu, her ne sebeple olursa olsun BAYİ adına oluşturulan üyelik hesabının kullanıcı adı ve şifresi ile PROGRAM’a girişin yapılması halinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin BAYİ tarafından yapılmış sayılarak işlem göreceğini BAYİ kabul ve taahhüt etmiştir. BAYİ’nin bilgilerinin yetkisiz kişilerce öğrenilip kullanılmasından ortaya çıkabilecek zarardan GÜBRETAŞ’ın sorumlu olmayacağını BAYİ kabul ve taahhüt eder.

BAYİ PROGRAM’ı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran BAYİ’yi bağlayacaktır.

BAYİ, PROGRAM’ı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri haklarına ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, BAYİ başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

GÜBRETAŞ, BAYİ verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve BAYİ yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. BAYİ,  PROGRAM’ın kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden GÜBRETAŞ'tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

BAYİ, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen BAYİ’ye aittir.

İşbu taahhütname içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden BAYİ işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, GÜBRETAŞ'ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, GÜBRETAŞ'ın BAYİ’ye karşı taahhütnameye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

GÜBRETAŞ'ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde BAYİ’nin PROGRAM’dan üyeliğini silme, BAYİ’ye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. BAYİ işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, GÜBRETAŞ'ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

PROGRAM yazılım ve tasarımı GÜBRETAŞ ve ilgili çözüm ortağı firma mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar BAYİ tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. PROGRAM’da adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

GÜBRETAŞ ve ilgili çözüm ortakları tarafından PROGRAM’ın iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

GÜBRETAŞ kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, PROGRAM’ın kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda BAYİ’nin kişisel bilgilerini kullanabilir. GÜBRETAŞ, BAYİ’nin PROGRAM’da yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

GÜBRETAŞ, BAYİ’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya GÜBRETAŞ'a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) GÜBRETAŞ ve GÜBRETAŞ web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

GÜBRETAŞ,  PROGRAM’ın ve bu PROGRAM’ın kurulu olduğu internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için BAYİ’nin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda BAYİ PROGRAM’da yer alan hesabını açmasıyla kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

GÜBRETAŞ, taahhütnamenin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm BAYİ’ler bakımından hüküm ifade edecektir.

Taraflar, GÜBRETAŞ'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek, kesin ve gerçek münhasır delil olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

GÜBRETAŞ, işbu taahhütname uyarınca, BAYİ’nin kendisine ait olduğunu beyan ettiği elektronik posta adreslerine bilgilendirme postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, BAYİ işbu taahhütnameyi onaylamasıyla bilgilendirme postalarının elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. BAYİ elektronik posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu talebini GÜBRETAŞ’a iletebilir.

 

4. Ödeme İşlemleri ve Bayi’nin Yükümlülükleri

Ödeme işlemi, BAYİ adına oluşturulup PROGRAM’a aktarılan siparişler için BORÇ KAPAMA şeklinde olabileceği gibi daha sonra oluşturulacak siparişler için BAYİ tarafından kullanılmak üzere SERBEST ÖDEME şeklinde de gerçekleştirilebilir.

BAYİ, PROGRAM’da kendi kullanıcı adı ve şifresi ile hesabını kullanarak, PROGRAM’a tanımlı sanal poslar aracılığı ile tüm sorumlulukları üstlenerek ödeme işlemlerini gerçekleştirir.

BAYİ’nin talebi ile PROGRAM’da yer alan hesabından ödeme işlemleri üye adına GÜBRETAŞ tarafından da gerçekleştirilebilir. Bu durumda da ödeme işlemleri ile ilgili tüm sorumluluk BAYİ’ye aittir.

Ödemeler için kullanılacak kredi kartların sahipliği konusunda GÜBRETAŞ tarafından kontrol gerçekleştirilmez. Kullanılacak kredi kartları ile ilgili tüm hukuki sorumluluk BAYİ’ye aittir. BAYİ, ödeme yapmak için sadece kendisine, kendisi ile doğrudan hukuki ilişki içinde olup kartın kullanımı konusunda muvafakat veren kişi ve kurumlara ait kredi kartlarını kullanacağını taahhüt eder. BAYİ, ödemeyi gerçekleştireceği kredi kartı sahibi ile olan ilişkilerini GÜBRETAŞ ile olan ilişkilerinden tamamen bağımsız şekilde yürütür ve ödemeler konusunda kart sahibi ile yaşanabilecek sorunların çözümü sürecine GÜBRETAŞ’ı dâhil edemez.

BAYİ, PROGRAM’ı kullanarak yapacağı tüm ödemeleri 3D GÜVENLİK ŞİFRESİ kullanarak gerçekleştirir. PROGRAM üzerinden ödeme gerçekleştirirken 3D GÜVENLİK ŞİFRESİ istenmeyen durumlar BAYİ tarafından derhal GÜBRETAŞ’a bildirilir. BAYİ, bu gibi durumlarda ödeme işlemini gerçekleştirmeyeceğini ve işlemin gerçekleştirmesi durumunda ödeme ile ilgili tüm sorumluluğu üstlendiğini kabul eder.

BAYİ, PROGRAM’da oluşturulan hesabından yapılacak ödemeler sebebiyle kart sahipleriyle ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunda GÜBRETAŞ’ın hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, GÜBRETAŞ’tan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını, ödeme işlemleriyle ilgili kart sahipleriyle yaşanabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumlulukları üstlendiğini kabul ve beyan eder. BAYİ bu hususta GÜBRETAŞ’ın uğrayacağı her türlü zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini taahhüt eder.

BAYİ adına oluşturulup PROGRAM’a aktarılan bir siparişin ödemesi farklı kredi kartları ile parçalı olarak gerçekleştirilebilir. Ancak siparişin ödeme tarihi ödemenin tamamının gerçekleştirildiği tarihtir. Tamamı ödenip onaylı hale gelmemiş siparişlerin fiyatında değişiklik olması durumunda sipariş için güncel fiyat geçerli olur. BAYİ tarafından tamamının ödemesi gerçekleştirilip onaylı hale gelmemiş siparişlerin sevk süreci başlamaz.  

PROGRAM’a aktarılan siparişler için BORÇ KAPAMA yöntemiyle gerçekleştirilen ödemelerin ÖDEME İPTALİ ve kısmen veya tamamen yapılan ödemelerin ÖDEME İADESİ, GÜBRETAŞ’ın uygun görmesi durumunda, uygun göreceği şekilde gerçekleşebilir. BAYİ bu işlemler nedeniyle ortaya çıkabilecek maliyetleri kabul eder.

Mevcut bir sipariş olmaksızın PROGRAM’dan SERBEST ÖDEME yöntemiyle gerçekleştirilen ödemelerin nakit tutarı gibi iptali veya iadesi de BAYİ tarafından talep edilemez. Bu ödemeler sadece BAYİ’nin daha sonra vereceği siparişlerin ödemesi için kullanılabilir.

 

5. Taahhütnamenin Feshi

İşbu taahhütname süresiz olup BAYİ’nin PROGRAM’da yer alan üyeliğini GÜBRETAŞ’ın onayı doğrultusunda iptal etmesi veya GÜBRETAŞ tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

 

6. İhtilafların Halli

İşbu taahhütnameye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

7. Yürürlük

BAYİ’nin taahhütnameyi imzalaması, taahhütnamede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve bu maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Taahhütname, üyelik sahibi BAYİ yetkilisinin imzalaması anında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.